Privacy en recht op inzage eigen dossier

Privacy beleid Fysiotherapie de Leeuwerik

Fysiotherapie de Leeuwerik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Leeuwerik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;- Ons beperken tot verwerking van de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.- Als Fysiotherapie de Leeuwerik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie de Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Fysiotherapeutische behandeling;
– Digitaal cliëntsysteem Fysioroadmap;
– Papieren cliëntendossier bij kinderfysiotherapie;
– Fyfitabonnement;(fitnessabonnement)
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de behandeling;
– Patiënttevredenheidsonderzoek.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst;

– Toestemming van betrokkene
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Leeuwerik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam en voorletters;
– Tussenvoegsel;- Achternaam;
– (Mobiel en/of vaste) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Adres, postcode en woonplaats;
– Geboortedatum;
– Geslacht;
– Burgerlijke staat;
– BSN-nummer;
– Identificatienummer;
– Naam van uw huisarts;
– Gegevens over gezondheid;
– Klacht van verwijzing naar fysiotherapie;
– Uw zorgverzekering en polis;
– Bij kinderfysiotherapie gegevens van uw ouders/voogd/verzorger;
– Gegevens zorginstelling of wooninstelling wanneer u hier woonachtig bent.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
– Voor een periode van 15 jaar, wat de wettelijke bewaartermijn is voor patiëntengegevens;
– Voor een periode van maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Fysiotherapie de Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):- Administratieve doeleinden;- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Leeuwerik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fysiotherapie de Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Leeuwerik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie de Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Facebook;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Leeuwerik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Verwijzers, betrokkenen bij de behandeling van cliënten en uitoefening van onze praktijk

Persoonsgegevens van Verwijzers en andere betrokkenen bij de behandeling van cliënten worden door Fysiotherapie de Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):- Uitvoering geven aan de zorgovereenkomst met een cliënt;- Declareren naar zorgverzekeraars;- Uitoefening van onze praktijk.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De gezamenlijke relatie tot een cliënt;
– Een samenwerkingsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Leeuwerik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Functie;
– Werkgever;
– Beroepscodes.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:- Gedurende de periode dat de samenwerking bestaat en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie de Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Leeuwerik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Burgerlijke staat;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens;
– pasfoto voor website
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:- Een zorgvuldige medische behandeling;
– Te voldoen aan (aanvullende) kwaliteitseisen vanuit beroepsgroep, overheid en zorgverzekeraars;
– Samenwerking met andere specialisten, zorgverleners en zorginstanties;- Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie de Leeuwerik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;- Alle personen die namens Fysiotherapie de Leeuwerik van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;- We maken gebruik van een gecertificeerd ICT bedrijf die onze server beveiligd;- We sluiten openstaande computerprogramma’s af, of zetten deze op beveiliging wanneer de computer onbemand is;- Papieren cliëntdossiers worden in afgesloten ruimtes opgeborgen;- We sluiten kantoor en behandelkamers tijdens pauzes en na werktijd af;- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!
Contactgegevens

Fysiotherapie de LeeuwerikContactpersoon:
Gert Jan Oosterhuis 
Leeuweriklaan 7b
7905 CA Hoogeveen
0528-265294
info@fysiotherapie-hoogeveen.nl

Mailen & tarieven

Stuur ons een bericht of een e-mail en bekijk onze tarieven

Ons contactformulier
» Vul hier ons contactformulier in

 

Liever mailen? Dat kan!
info@fysiotherapie-hoogeveen.nl

 

Onze tarieven
» Bekijk hier al onze tarieven

Bellen & langskomen

Voor vragen kun je natuurlijk ook bellen of langskomen

Telefoonnummer

0528 26 52 94

 

Maandag en donderdag
07:30 uur tot 20:00 uur

 

Dinsdag, woensdag en vrijdag

07:30 uur tot 17:30 uur

 

Ons secretariaat pauzeert van 12.15u tot 12.45u. Spreek gerust onze voicemail in. Wij bellen u z.s.m. terug.

Snel contact met ons via WhatsApp: 0639648219